TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2022
Đã nhận 34 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 26 hồ sơ
Đúng hạn 26 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 8 hồ sơ
Đúng hạn 8 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)